Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

                                                                                                                                                      Selfie 2020

 

PSYKIATRIAN ETIIKKA

Tanskalainen sisätautilääkäri ja professori Peter Gøtzsche tuo esiin, että jos sinulla on ongelmia elämässäsi tai jopa mielenterveyden ongelma koeta olla menemättä psykiatrin vastaanotolle. Paitsi jos tiedät, että tämä on hyvä psykoterapeutti ja pyrkii välttämään lääkehoitoa. Mikäli menet valtavirtapsykiatrille koituu sinulle todennäköisesti vahinkoa. Kysy lääkäriltäsi ottaako hän rahaa vastaan tai muita etuja lääkeyhtiöiltä, omistaako hän osakkeita lääkeyhtiöistä, ottaako hän vastaan lääke-esittelijöitä tai saako hän "koulutusta" teollisuuden sponsoroimissa tilaisuuksissa. Jos näin niin etsi itsellesi toinen lääkäri. (Gøtzsche 2016.)

 

M1-TARKKAILULÄHETE

MILLOIN KIRJOITETAAN JA KENEN TARPEISTA LÄHTIEN?

 

M1-tarkkailulähetettä käytetään, kun potilas lähetetään psykiatriseen arvioon tahdosta riippumatta. Se ei ole määräys pakkotoimiin tai tahdosta riippumattomaan hoitoon. Aikuisella pelkkä itsetuhoisuus ei riitä M1-lähetteen tekemiseen. Taustalla tulee olla psykoositasoisen sairauden epäily. Diagnosoitu muistisairaus ja siihen liittyvä vaikea käytösoire tai väkivaltaisuus eivät ole M1-lähetteen peruste. (Hietala, Lindholm, Heino, Salonen & Kampman 2015.)

 

Kuitenkin kymmenen Uutiset tuo esiin 20.4.2017, että Turun Kupittaan vanhuspsykiatrian G1-suljetulle osastolle on muistihäiriöisiä ihmisiä lähetetty pakkohoitoon. 

 

 

                                                                   Kuvat Pixabay (ellei toisin mainita)

Hetkinen...

 

Myös vastentahtoista "psykiatrista hoitoa", joka Kupittaan sairaalassa käsitti myös väkivaltaiset hoitotoimenpiteet potilaita kohtaan käytetään Suomessa lainvastaisesti. Nämä kaikki asiat tulee rohkeasti tuoda julkisuuteen ja rikosoikeudelliseen arvioon.

 

Terveys ja terveyden edistäminen ovat hoitotyön aivan keskeisiä tavoitteita. Tämä on lähes kokonaan unohdettu erityisesti niin sanottujen haavoittuvien ryhmien hoitotyössä, kuten muistisairaiden, psykiatristen potilaiden ja senioreiden kohtaamisessa ja hoitamisessa.

 

M1-lähetettä tarvitaan, kun potilaalla epäillään psykoositasoista sairautta, joka vaatii hoitoa, eikä potilas suostu vapaaehtoisesti psykiatriseen arvioon tai hänen mielipiteensä arvion tekemisestä vaihtelee kovasti. Psykoositasoisen häiriön epäily riittää, diagnoosin ei tarvitse olla varma.  (Hietala & Lindholm et.al  2015.)

 

On olemassa lukuisia esimerkkejä tilanteista, joissa käytetään kevytkenkäisesti M1-tarkkailulähetteen kirjoittamista.

 

* Nämä herättävät kysymyksen siitä, että onko täysin ammattitaitoiset psykoositason sairauden arvioimiseen

   harjaantuneet lääkärit asialla?

 

Perus- ja ihmisoikeusloukkaukset ovat tässä viitekehyksessä syvät.

 

 

 

Saamani tiedon mukaan kotona olevan energiatason kuvaaminen terveyskeskuslääkärille saattaa potilaan jopa vaaraan joutua M1-tarkkailulähetteen viitekehykseen. Tämä kertoo ainoastaan lääkärin henkisen pääoman ja vuorovaikutustaitojen rajallisuudesta ja johtaa lainvastaisiin toimiin. 

Energia-sanaa käytetään muun muassa terveydenhuollossa vammaenergia käsitteen yhteydessä.

 

Ks. Oheisen liitteen Lasten akuutit hätätilanteet diat 51-52.

http://dspace2.lib.helsinki.fi:8082/dikk/bitstream/handle/2455/138269/H%C3%A4t%C3%A4tilanne%20Kandit12.pdf?sequence=1

 

Psykoterapiassa käytetään myös energia-sanaa. 

Psykoterapeutti, psykologi Anne Suokas-Cunliffe (2006) tuo esiin, että kompleksisesti traumatisoitununeen energiataso laskee iltaa ja yötä kohden. Tuolloin traumatisoitunut joutuu yhteyteen sietämättömien tunteiden, kipujen ja traumatapahtumien osien kanssa. Iän myötä myös energiataso laskee. (Suokas-Cunliffe 2006.)

 

Sigmund Freudin määritelmässä psyykkisestä traumasta esiintyy energia-sana. ”Psyykkinen trauma on kokemus, jossa lyhyessä ajassa mieli joutuu vastaanottamaan sellaisten ärsykkeiden tulvan, jotka ovat liian voimakkaita käsiteltäviksi tavanomaisella tavalla, mikä johtaa pysyviin häiriötiloihin tavassa, jolla energia toimii”. (Saari 2007.)

 

Tulisiko tehdä selvitystä ja tutkimusta siitä, mistä lause- tai sanavalinnoista tai käyttäytymisestä Suomessa kirjoitetaan helposti M1-tarkkailulähetteitä? Syyt epäillä psykoosia ovat ilmeisesti hyvin moninaiset.

 

Tässä on kokonaan UNOHDETTU ihmisoikeusviitekehys, josta alla olevassa linkissä erittäin hyvää tietoa.

http://www.ihmisoikeudet.net/opi-ihmisoikeuksista/ihmisoikeuksien-sisalto/

 

Tämänkaltaiset epäeettiset perus- ja ihmisoikeuksien sekä potilaan oikeuksien vastaiset terveydenhuollon toimintamallit tulee selvittää ja nämä tulee tehdä kaikki julkiseksi.

 

Tahdosta riippumattomiin toimiin oikeuttavat lait Suomessa:

 • mielenterveyslaki
 • päihdehuoltolaki
 • tartuntatautilaki
 • laki kehitysvammaisten erityishuollosta
 • lastensuojelulaki ja laki lastensuojelulain muuttamisesta

 

 

 

 

Miksi lääkäreiden kanssa kannattaa etenkin nyt olla hyvissä väleissä?

Hallituksen esitys johtaa mahdollisesti tarkkailulähetteiden määrän ja näin ollen myös pakkohoitojen lisääntymiseen. Mielenterveysongelmien hoito tuottaa tuloksia, kun hoitaja ja hoidettava tekevät todellista yhteistyötä. Kun hoito perustuu pakkoon, tämä mitä suurella todennäköisyydellä aiheuttaa psyykkisiä traumoja, ja estää tehokkaasti hoitoon hakeutumisen jatkossa. (HS 2014.)

 

Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukaan tahdosta riippumatonta hoitoa pitäisi vähentää 40 prosentilla vuoteen 2015 mennessä. Suomessa pakkohoitoa käytetään runsaasti verrattuna Länsi-Eurooppaan. (HS 2014.)

 

Valtion tulisi arvioida yksittäisten toimenpiteidensä ihmisoikeusvaikutuksia ja on kyettävä vielä arvioimaan näiden kokonaisvaikutuksia (Rautiainen 2015).

 

 

* Tätä eivät poliitikot ilmeisesti ole ollenkaan huomioineet edellä esiin tuodussa kontekstissa?

 

Lisäksi tärkeää on, että henkilöt jotka valmistavat lakia ovat yhteydessä kokemusasiantuntijoiden kanssa (Voutilainen 2015).

 

* Tätä näkökulmaa ei kuitenkaan ole laajamittaisesti hyödynnetty mielenterveys tai muiden lakien uudistustyössä,

   miksi?

 

Kirsi Lohtaja on sisätauti-kirurginen ja psykiatrinen sairaanhoitaja, mielenterveyshoitaja, perinteisen kiinalaisen lääketieteen, akupunktion ja reiki-hoidon edustaja.

 

Hän tuo esiin, että psykiatreilla esimerkiksi Ruotissa ei ole tietoa muunlaisista hoitovaihtoehdoista ja että ihmiselle saadaan helposti pakkohoitopäätös tai jatkoa voimassa olevalle päätökselle (Lohtaja 2015).

 

* Miksi Suomessa käytetään runsaasti M1-tarkkalulähetteen kirjoittamista ja pakkohoitoa? 

 

Ohjaus tähän tulee aina ylempää eli ministeriöstä, viranomaistaholta, lääkäriliitosta sekä alan koulutuksesta. Asenteet Suomessa täytyy muuttua.

 

Johtopäätöksenä voidaan esittää, että Suomi ei todellisuudessa ole erilaisuutta, eri mielipiteitä, kriittistä ääntä sekä virallisesta yleisestä hyväksytystä maailmankatsomuksesta poikkeavaa tai erilaista maailmankatsomusta hyväksyvä maa.

 

Tätä ylläpitää hyvin usein etenkin korkean koulutuksen saaneet ihmiset.

Miksi?

 

Yhdenvertaisuuslaista poimittuna…

8 §
Syrjinnän kielto

”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen”.

”Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä”. (L 1325/2014)

14 §
Häirintä

”Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos loukkaava käyttäytyminen liittyy 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun syyhyn ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri”.

”Työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä, että työntekijä on joutunut työssään 1 momentissa tarkoitetun häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä käytettävissään oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi”. (L 1325/2014)

 

Ammatilliselta kentältä tulee tietoa, että mielenterveyslakia väärinkäytetään koston välineenä mielipideristiriitojen ja moraalikysymysten yhteydessä työyhteisöissä. 

 

Tämä on erittäin huolestuttavaa, kyse on lainvastaisesta toiminnasta.

 

Ihmisoikeuskasvatus- ja koulutus tulee kiireellä integroida muun muassa työpaikkojen turvallisuussuunnitelmiin ja eri ammattialojen opetussuunnitelmiin. 

 

* Mielipiteitä, ja maailmankuvaa voidaan ilmeisesti suoraan linkittää alla oleviksi mielisairauden tiloiksi?

 

Tämä vanha neuvostoliittolainen toimintamalli toisinajattelijoiden sijoittaminen psykiatriseen pakkohoitoon on vastoin kaikkia perus-ja ihmisoikeuksia. On kysyttävä, että onko osa suomalaisen terveydenhuollon edustajista jonkin poliittisen tai muun tahon juoksumiehiä ja naisia, simputtajia, todellisuudessa psyykkisen väkivallan tuottajia?

 

”Tahdosta riippumattoman hoidon perusteena olevaksi mielisairaudeksi katsotaan vakava mielenterveyden häiriö, johon liittyy todellisuudentajun häiriintyminen siten, että tilaa voidaan pitää psykoosina. Tällaisia sairaustiloja ovat delirium, skitsofreniaryhmän psykoosit, psykoottinen depressio, psykoottinen kaksisuuntainen mielialahäiriö, muut psykoosit, kuten orgaaniset psykoosit ja päihteiden käytön aiheuttamat psykoottiset tilat, ja dementian vaikeat ilmenemismuodot. Jos potilas on alaikäinen, riittää perusteltu epäily vakavasta mielenterveyden häiriöstä.” (Duodecim 2006.)

 

Sairaalahoitoon ottaminen edellyttää kuitenkin neljän esteettömän lääkärin suorittamaa tutkimusta. tarkkailulähetteen kirjoittaneen lääkärin, sairaalan poliklinikan lääkärin, (joka vastaa potilaan ottamisesta sairaalaan), tarkkailulausunnon kirjoittavan lääkärin sekä sairaalan psykiatrisesta hoidosta vastaavan lääkärin. Hänen tehtävänä on tehdä tahdosta riippumatonta hoitoa koskeva päätös. (Lääkärin etiikka 2000.)

 

Tahdonvastaiseen psykiatriseen hoitoon määrääminen (hallintopäätös) tulee alistaa hallinto-oikeuden vahvistettavaksi, tämän oikeusvoimaisuuden varmistamiseksi. Pakkohoito toimintamallin käyttäminen katsotaan edellyttävän tuomioistuimen hyväksyntää, koska tässä puututaan syvästi henkilökohtaiseen vapauteen (Koivisto 2014.) Tuomioistuimet vahvistavat ilmeisesti päätöksiä liukuhihnalta, ilman kyseenalaistamista tai perehtymättä taustoihin.

 

 

                                                                                     

Tuomareiden perus- ja ihmisoikeuskoulutus ole riittävää tuodaan esiin oikeusministeriön lausunnosta. Lausunto löytyy alta olevasta linkistä.

http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1453447544386/Files/OMML_3_2016_Tuomarikoulutus_38_s.pdf

 

* Loukkaavatko tuomarit ja lääkärit perus- ja ihmisoikeuksia yhtenä ammattiryhmänä mitä merkittävässä määrin?

* Tulisiko yleensä ottaen lainkäyttö tapaa Suomessa tutkia kriittisesti?

*  Suomessa lääkärikoulutuksen ongelma lienee myös siinä, että tämä ohjaa vahvasti opiskelijat ajattelemaan

   tietyllä tavalla?

 

Pahimmillaan estäen kriittisen ajattelun, potilaan kokonaisvaltaisen hoidon, kuuntelemisen ja tieteen kehittymisen mahdollisuuden eli ennen kaikkea mahdollisuuden asioiden (laajempaan) ymmärtämiseen.

 

Esimerkiksi asiassa jossa potilaan etu vaarantuu esimerkiksi vaihtoehtoisen hoitomuodon tai asianmukaisesta hoidosta pidättäytymisen seurauksena, otetaan lapsi tai muuten vajavaltainen viranomaisen huostaan hoidon turvaamiseksi (Lääkärin etiikka 2000).

 

* Lääkäri tuskin on edes lapsen tai muuten vajaavaltaisen mielipidettä asiassa kartoittanut?

 

Tämä on lapselle ja vanhemmille traumaattinen kokemus; perheen hajottaminen. Syystä, että vanhemmat saavat todennäköisesti jopa parempia hoidollisia vasteita käyttämästään täydentävästä hoidosta lapsen sairauteen ja ovat kieltäytyneet (tämänkin johdosta) lääkärin tarjoamasta hoidosta.

 

1980-luvulla, kun vanhemmat halusivat hoitaa lastaan vaihtoehtoisilla hoitomuodoilla oli vaarana jopa lapsen huostaanotto. Tämä sosiaalitoimen toimintamalli johti siihen, että jotkut vanhemmat pakenivat lastensa kanssa Ruotsiin. (Koponen 1998).

 

Integroitu terveydenhoito-sivulla STM:n esiin tuomia sosiaalialan toimintamalleja.

 

Pakkokäytäntöjä käytetään jos vanhempi tahtoo hoitaa lapsen sairauden pelkästään tieteellisesti tutkituilla tai hyväksi koetuilla täydentävillä hoidoilla (joista useat lääkärit eivät tiedä mitään).

 

* Eikö tämä ole merkittävää perus- ja ihmisoikeuksien sekä lapsen oikeuksien loukkaamista?

 

Lääkäreille ei opeteta koulutuksessa tieteellisesti tutkituista täydentävistä hoidoista, eikä näitä lisätä systemaattisesti käypä hoito – suosituksiin. Toimialaa ohjaavat lait ja terveydenhoitoalan opetussuunnitelmat tulisi muuttaa kiireellä. 

 

EIT:IN RATKAISUJA MITÄ TULEE PAKKOHOITOON ym.

 

ESIMERKKI 1

EIT:n ratkaisu Pleso-tapauksessa-Vangitsemisen lainmukaisuus-Psykiatrinen vapaudenriisto-Tahdosta riippumaton voitto.

Lopputuloksena EIT katsoi yksimielisesti, että EIS 5 artiklan 1 kohtaa oli rikottu. EIT määräsi valtion maksamaan valittajalle korvausta aineettomasta vahingosta 10.000 euroa ja kuluista 2.500 euroa. Molemmat korvaukset maksettava mahdollisine veroineen 3 %:lla korotetun EKP:n maksuvalmiusluoton koron mukaisine viivästyskorkoineen.

HTTP://WWW.FINLEX.FI/FI/OIKEUS/EUROOPPA/FEIT/2012/20124796

 

ESIMERKKI 2

Alla oleva tapaus on Suomesta. Tässäkin EIT katsoi, että tapauksessa oli rikottu EIS 5 artiklan 1 kohtaa pakkohoidon jatkamisen kohdalta ja EIS 8 artiklaa pakkolääkityksen osalta. Valtion oli maksettava valittajalle korvausta valittajalle aineettomasta vahingosta 10.000 euroa ja kuluista 8.000 euroa kummatkin mahdollisine veroineen 3 %:n korotetun EKP:n maksuvalmiusluoton koron mukaisine viivätyskoineen.

X v.Finland-tapaus-Vangitsemisen lainmukaisuus-Psykiatrinen vapaudenriisto- Oikeudenmukainen oikeudenkäytni-Yksityiselämän suoja – Tahdosta riippumaton hoito- Mielentilatutkimus-Pakkolääkitys-Uskottu mies- Todistelu

HTTP://WWW.FINLEX.FI/FI/OIKEUS/EUROOPPA/FEIT/2012/20124742

 

ESIMERKKI 3

Seuraavassa Viron esimerkissä EIT katsoi, ettei valittajan pakkohoidosta ollut päätetty laissa määrätyssä järjestyksessä ja että EIS 5 artiklan 1 kohtaa oli rikottu. EIT katsoi yksimielisesti, että EIS 5 artiklan 1 kohtaa oli rikottu ja että valtion oli maksettava valittajalle korvausta aineettomasta vahingosta 5.000 euroa ja kuluista 2.118,60 euroa kummatkin mahdollisine veroineen 3 %:lla korotetun EKP:n maksuvalmiusluoton koron mukaisine viivästyskorkoineen.

HTTP://WWW.FINLEX.FI/FI/OIKEUS/EUROOPPA/FEIT/2011/20114508

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotossa todetaan, että psykiatrisessa sairaalahoidossa olevan potilaan riisuttaminen ei ollut hyväksyttävää.

http://www.eduskunta.fi/eoaratkaisut/eoak+2372/2012

 

Toisessa eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotossa todetaan että, päivystyspotilaan sitomisen jatkamiselle ei ollut laillisia perusteita eikä potilaan ihmisarvoinen kohtelu muutenkaan toteutunut.

http://www.eduskunta.fi/eoaratkaisut/eoah+1543/2012

 

Esimerkit tuovat esiin, että itse pakkohoitoa käytetään täysin mielivaltaisesti ja koston välineenä, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tiedonvaihdossa Amnestyn edustajan kanssa hänkin totesi, että ilmiöissä on todettavissa selkeä kafkamainen piirre. 

 

Tämän johdosta mielenterveyslaki tulisi muuttaa muun muassa niin, että

1) Tulee olla käytännön vahvoja todisteita oikeasta psykoosista, todellisesta vaarallisuudesta itselle tai muille parempi olisi että koko pakkohoitomalli poistetaan. Tätä mieltä on myös Peter Gøtzsche.

2) Toiseksi, niin kauan kuin laadultaan tämänkaltainen lainkohta on olemassa tulisi kiirellä organisoida ulkopuolinen asiantuntijaelin, jonka lääkäri on velvollinen informoimaan kirjoittamastaan M1-tarkkailulähetteestä tai jonka tahon henkilö itse, (jolle M1-tarkkailulähete tai tahdosta riippumaton hoitoonmääräämispäätös on kirjoitettu) informoi.

 

Tärkeää on, että tämä asiantuntijaelin koostuisi erilaisista ihmisistä:

*Ulkopuolisesta psykiatrista

*Antroposofisesta lääkäristä

*Ravintoterapeutista

*Kansalaisjärjestön edustajasta

*Kokemusasiantuntijoista

*Paranormaalien ilmiöiden tuntevasta ja ymmärtävästä asiantuntijalääkäristä/psykiatrista/psykologista/psykiatrisesta sairaanhoitajasta

*Ja alan tutkijasta, (tarvittaessa ulkomaalainen)

 

Professori Marja-Liisa Honkasalo tuo esiin, että yliluonnolliset kokemukset eivät ole mielisairautta tai hörhöyttä. Kyky kokea yliluonnollisia kokemuksia on ihmiselle luonnollista. (HS 2015.)

 

Tämänkaltaisten luonnollisten ns. yliluonnollisten ilmiöiden tieteellinen tutkimus ja rahoitus tulee Suomessa vahvistaa.

 

Parapsykologian tutkimusta Suomeen adressi oheisessa liitteessä

http://www.adressit.com/psi

 

Mikäli ihmisellä on yliluonnollisia tai outoja kokemuksia ja erehtyy pahimmillaan puhumaan näistä terveyskeskuslääkärille, ajatuksena avun saaminen esimerkiksi näistä kokemuksista johtuviin pelkotiloihin, henkilö mitä todennäköisesti joutuu psykiatriseen arvioon tahdosta riippumatta ja ehkäpä kuukausia kestävään pakkohoitoon. 

 

 

 

Tulisi ennemminkin hakeutua tämän viitekehyksen avoimiin täysjärkisiin ryhmiin ja erilaisiin kehityspiireihin. Näissä on luonnollisesti myös useita eri alojen ihmisiä ja ammattikuntia edustettuina, aina yliopisto-tutkijoista, väitöskirjan tekijöihin.

 

* Minkälaisia ryhmiä tulisi mahdollisesti karttaa näiden psyykkeelle ja yksilön oikeusturvalle haitallisen luonteen

   johdosta?

 

Alla muutama esimerkki.

 • ryhmää, joissa on pelkoon ja pelotteluun pohjautuvat toimintamallit
 • sanan- ja mielipiteenvapautta (ilmaisunvapautta) rajoittavat mallit
 • persoonallisuudenhäiriöistä nousevat ryhmädynaamiset tekijät
 • persoonallisuudenhäiriöinen ryhmänvetäjä
 • ryhmä tai ryhmänvetäjä, joka ei tuo turvallisuudentunnetta vaan ehkä päinvastoin
 • kritiikkiin tai/ja väärien käsitysten ja tulkintojen suoristamiseen outo suhtautuminen ja kiusaamiseksi määrittäminen vailla oikeuspohjaa
 • ryhmä tai ryhmänvetäjä josta puuttuu asiallisuus/luontainen ilo
 • ryhmä jossa ei tiedosteta toiminnan luonnetta/ryhmän tehtävää/tavoitteita/tarkoitusta
 • ryhmä jossa on heikko tietämys ihmisoikeuksista
 • ryhmä jossa enemmistö yksilöistä ei tiedosta omia psyykkisiä vaikuttimia/motiiveja
 • ryhmä jossa ei ole yhtään lakia tuntevia henkilöitä

 

Näistä asioista olisi hyvä perustettavissa ja jo olemassa olevissa ryhmissä keskustella mutta jos näistä ei voida edes avoimesti keskustella niin asiat eivät ole hyvällä tolalla.

 

On olemassa tutkimustietoa siitä, että yliluonnolliset ilmiöt sisältyvät muun muassa luonnollisena reaktiona surukokemukseen.

 

Ja yhä lisääntyvässä määrin tulee tositapahtumiin perustuvia elokuvia, dokumentteja ja haastatteluja, joissa kuvataan erilaisia yliluonnollisia kokemuksia.

Tutkimus alla:

”Aivan kuin olisit siinä” : naisleskien kokemukset yliluonnollisista ilmiöistä ja niiden seurauksista puolison kuoleman jälkeen.

https://tampub.uta.fi/handle/10024/97712

 

Tosin kyllä ihmisen ei tarvitse todellakaan olla sureva tai vastikään omaisensa ym. menettänyt, jotta voi kokea ja/tai kokee yliluonnollisia kokemuksia.

 

Yle Uutiset toi esiin 28.2.2017: ”Yliopistotutkijat: Usko yliluonnolliseen pitää ottaa todesta”

http://yle.fi/uutiset/3-9481631

 

Sanoisin että ei niinkään usko vaan ihmisten kokemukset tulee ottaa todesta. Ihmisen kokemus ei ole riippuvainen uskosta yliluonnolliseen, ihmisen EI tarvitse uskoa yliluonnolliseen kokeakseen näitä kokemuksia. Tämä on erittäin tärkeää ymmärtää.

 

Uskontofilosofian dosentti Leo Näreaho tuo esiin, että akateeminen maailma ei ole Suomessa ollut kiinnostunut kuolemanrajakokemusten tutkimuksesta, joka on yllättävää, koska nämä kokemukset ovat 40 vuotta olleet julkisuudessa. Medical journalissa eli lääketieteellisissä aikakausilehdissä on monia tutkimuksia aiheista. (Näreaho 2015.)

 

Akateeminen maailma on hirveän varovaista. Miten voi olla tieteellisempää tutkia 1500-luvun mystikkoja kuin nykypäivän ihmisten kokemuksia, joista löytyy materiaalia vaikka kuinka paljon? Teologit ja filosofitkaan eivät tahdo tutkia aihetta. Tämä tarjoaisi mainion mahdollisuuden pohtimiseen. (Näreaho 2015.)

Leo Näreahon haastattelu löytyy oheisesta linkistä

http://areena.yle.fi/1-2999258

 

Näkemykseni mukaan taustalla on leimatuksi, syrjityksi ja naurunalaiseksi tulemisen pelko kolleegojen kesken, pelko työpaikan menettämisestä ja  yliopistot tahtovat suojella väärällälailla omaa mainettaan.

 

Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea (CPT) on antanut suosituksia koskien tahdosta riippumatonta sairaalahoitoa. Suomen mielenterveyslakia olisi muutettava siten, että tahdosta riippumattomaan hoitoon ottaminen ja hoidon jatkaminen edellyttäisivät aina riippumatonta psykiatrista asiantuntijalausuntoa. (Ihmisoikeuskeskus 2015.)

 

* Voiko tämä riippumattomuus Suomessa yksistään psykiatrian ja terveydenhoitoalan viitekehyksestä asiaa

   tarkastamalla olla koskaan edes mahdollista, viitaten alan henkilöiden vahvaan kollegiaalisuuteen ja hyvä

   veli-verkostoitumiseen?

 

* Tulisiko asia tulee nähdä paljon laajemmin viitaten edellä esiin tuotuun asiantuntijaelimeen ja tämän

   tarpeellisuuteen?

 

Suomalaiselle terveydenhuollon henkilökunnalle eritoten lääkäreille, psykiatreille ja erilaisille terapeuteille suositeltavaa olisi tutustua myös psykiatrian professori John E. Mackin ja ufotutkija Bud Hopkinsin opetusohjelmiin ja kirjallisuuteen aiheesta ufosieppaukset.

 

 

                                                                 Kuva kirjasta Marena Tiaskorpi-Mattila

 

 

 

ALIEN

 

Alien tehtaili ihmisen päälle

maan, 

ihmisrotua näin jalostaa. 

Muokkaa omiin

tarpeisiin,

meille tuntemattomiin.

Ottaa siivun DNA:n liittää toiseen olentoon

ja kasvaa myös

alla maan.

Yhdysvallat hyötyy tehtailusta, yhteistyöstä

verrattomasta.

Sieppaukset yölliset, kohtaamiset niin

oudot

ja ihmeelliset, usein

ylisukupolviset.

Erilaiset ja lahjakkaat otetaan usein

kontaktiin, myös viestien

välityksiin. 

Kontakti-ihmisillä näkökyky on erilainen, hahmottaminen

toisenlainen.

Alkaa tapaamiset usein viiden vanhana,

siis

ihan lapsena.

Tulee alien uniin, päivien kokemuksiin, usein

pelottaviin. 

Keho sähköistyy, valmistautuu

kontaktiin, nostoon

aluksiin. 

Mieli valpastuu ja hermostuu, tarkkaan

katsoo

ja kuuntelee. 

Mikä jälleen lähestynee, rytmiä sydämen

kiihdyttänee? 

Outo esine taivaalla kiitää ja

peruttaa, 

tekee siksak ja

kieputtaa. 

Katoaa talon taa ja taas näkyy

vaan. 

Talviyönä valopallo jää taakse ikkunaan, ilmaan

näin

leijumaan. 

Valkoiset alienit sängyn vieressä katselee, ryhmässä

tuijottanee. 

Muistona kohtaamisesta yöllisestä ”koira” haukkuu

takana ikkunan ja

tuijottaa. 

Kohtaamiset yhä oudompia muotoja saavat,

traumatisoivat. 

Pieni musta ”helikopteri” laskeutuu yöllä

pihalle. 

Kello 03.00

meteliä kamalaa pitäen. 

Sitten yhtä äkkiä hiljenee... 

Peiton alle ihminen piiloutuu ja lakanaan

kietoutuu. 

Taas se tapahtuu. 

Tämä unta on vain, itselleen selittänee ja

uneen heti vaipua

tahtonee. 

Unen pian unohtanee? 

Kontakti-ihminen herää yöllä, vain silmät

liikkuu sepposen selällä. 

Halvaannutettuna ei kykene edes puhumaan,

on tämä kohtaaminen

taas. 

Mitä näissä tapahtuu kohtaamisissa

yöllisissä, sieppauksissa? 

Tieto löytyy dokumenteista, yhä laajenevista

ihmisten

tositarinoista. 

Maailman puolustusvoimien

kansioista.

 

MarenaTiaskorpi-Mattila 1/2018

Kaikki tekijänoikeudet pidätetään

 

  

Aidot ufosieppaukset eivät mene psykiatrian viitekehykseen ja näitä ei voida tämän alan terminologialla, lapsuuden traumoilla ym. selittää tai tulkita, joka yritys on jo itsessään nöyryyttävä defenssimekanismiin (kieltämiseen ja torjuntaan) pohjautuva ihmisoikeusloukkaus.

 

 

 

Psykiatrin kirjoittaman kirjan lukeminen voidaan katsoa kuuluvan yleissivistykseen myös asiallisen keskustelun tukena – etenkin ilmiötä tuntemattomille. Tämä kirja tulisi löytyä jokaiselta psykiatrian osastolta.

 

Nämä ilmiöt ja näiden esiintyvyys tulee tieteellisesti tutkia.

 

Psykiatrian professori John E. Mackin materiaalia alla ja lisää youtubista. 

ttps://www.youtube.com/watch?v=5I2KX9ercFQ

 

Myös tuomareiden ja lakimiesten avarakatseisuus ja tuomitsemattomuus olisi erittäin suotavaa tässä viitekehyksessä.

 

Teemasta lisää

DSM- IV Uskonnolliset ja spiritualistiset ongelmat (kokemukset)

http://johnemackinstitute.org/2000/01/dsm-iv-religious-and-spiritual-problems/

 

DSM-IV

http://www.experiencers.com/images/dsmrsproblem.pdf

 

Exploring the Alien Abduction Experience Live Debate: Bud Hopkins and John E. Mack M.D.

https://www.youtube.com/watch?v=L9SJUowifik

 

Intruders-opetuselokuva aiheesta, jossa edelliset henkilöt ovat konsultoineet.

 

Elokuvasta tulee esille traumaattisen kokemuksen käsittelyprosessia (traumatyötä). Tämänkaltaista traumatyötä kuvaa psykologian dosentti Salli Saari kirjassaan, Kuin salama kirkkaalta taivaalta.

 

Elokuva voi järkyttää herkkää ja paranormaaleihin ilmiöihin tottumatonta mieltä.

 

Avautuu katseltavaksi alla olevasta linkistä.

https://www.youtube.com/watch?v=BJ9Wqw6mCJ0

 

Professori John E. Mackin kirjoittama kirja Ufosieppaukset ihmiset ja avaruusoliot kohtaavat 1997. Otava

 

John E. Mackin biografia

http://johnemackinstitute.org/biography-of-john-e-mack-m-d/

 

Psyko- ja hypnoterapeutti Barbara Lambin haastattelu ilmiöstä

https://www.youtube.com/watch?v=oqRjAYZxwcE

 

Edellä mainitulla toimintamallilla varmistetaan sitä, että ei pääse tapahtumaan yksilön perus- ja ihmisoikeuksia syvästi ja mitä törkeimmällä tavalla loukkaavaa toimintamallia (pakkohoito –  ja lääkintä).

 

* Tulisi selvittää paljonko ihmisiä vuositasolla toimitetaan pakkohoitoon pelkästään mielipiteidensä taikka

   kannanottojensa (maailmankuvan) johdosta ja ketkä (mitkä tahot) ovat näiden määräysten takana (mikä kokemus

   lääkärinä, hoitovirheet, kantelut ym.)?

 

* Minkälaiset lääkärit kirjoittavat M1-lähetteitä, ja pakkohoito-lähetteitä, onko yhtenäväisiä piirteitä taustalla?

* Kenen valtuuttamina he toimivat, mistä ohjaus taikka määräys toimintaan tulee?

* Miksi Suomi taantuu, menee taaksepäin ja ihmisoikeudet murenevat?

* Tulisiko selvittää näiden lääkäreiden maailmankuva, ihmiskuva, suhtautuminen ihmisyyteen, perus- ja

   ihmisoikeuksiin, yliluonnollisiin ilmiöihin ja täydentäviin hoitoihin?

* Mitkä terveyskeskukset Suomessa eniten lähetteitä kirjoittavat, toiseksi eniten jne. Tulisiko määräysten

   kirjoittaneiden lääkäreiden nimet tehdä julkiseksi ja koko ilmiö kokonaisuudessa selvittää ja julkistaa? Mitä hyötyä

   tällä saavutettaisiin?

 

Suomen Punaisen Ristin erittäin hyvä esite ”Olet kokenut jotain järkyttävää”

Esite löytyy alla olevasta linkistä

https://rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/Olet%20kokenut%20jotain%20j%C3%A4rkytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4%20Suomi.pdf

 

Haavoittuvassa asemassa olevien lasten säilöönotto vapaudenriistona tulee ehdottomasti estää (Lastensuojelun keskusliitto 2014).

 

Lastensuojelun & sosiaalihuollon asiakkaat

Uhataanko esimerkiksi lastensuojelun, sosiaalihuollonja neuvoloiden asiakkaita (vanhempia) pakkohoidolla epävirallisesti taikka virallisesti, mikäli he jättävät lapsen virallisen lääkehoidon käyttämättä, hoitavat lasta esimerkiksi CAM hoidoilla taikka jättävät lapsensa rokottamatta?

 

Tätä en ihmettelisi ollenkaan, sillä esimerkiksi huostaanotolla uhataan ja pelotellaan vanhempia. Tästä tulee tehdä laajaa tutkimusta ja kartoitusta. Ilmiö sisältyy käsitteen psyykkinen väkivalta (ja vaino) sisään.

 

Sosiaalialan – ja terveyspuolen ammattilaisilla ei ole mitään oikeutta laittaa perheitä eri asemaan, mikäli he esimerkiksi käyttävät ns. täydentäviä hoitoja tai jättävät lapsensa rokottamatta.

 

Tautiluokitukset

Suomessa käytössä oleva Psykiatrian luokituskäsikirja löytyy alla olevasta linkistä.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90815/URN_ISBN_978-952-245-549-9.pdf?sequence=1

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders on yhdysvaltalainen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden diagnoosijärjestelmä. Siitä on valmistunut viides versio DSM-5, jonka muutokset hyväksyttiin marraskuussa 2012. Viides versio julkaistiin toukokuussa 2013. (Wikipedia 2015.)

 

* Tämä se vasta mielenkiintoinen uudistettu manuaali onkin, joka ei jätä ketään enää psyykkisesti terveiden

   viitekehykseen?

 

ICD-10 tautiluokitus löytyy alla olevasta linkistä

https://www.thl.fi/documents/10531/1449887/ICD-10.pdf/8091c7cc-fda6-4e86-8ef9-7790d8d6a1a2

 

ICD-10 -luokitusta käytetään kansainvälisenä ja kansallisena referenssinä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

1) kuolinsyy- ja sairastavuustilastotietoja kerättäessä
2) kliinisessä työssä potilasasiakirjan diagnoosimerkintöjä tehtäessä (STM määräys 83:1995)
3) sosiaalivakuutuksen lääkärinlausuntojen diagnoosikirjauksessa (mm. A- ja B-todistus)
4) tutkimus- ja kehittämistyössä tautien nimeämisessä
5) tiedonhakusanastona
6) sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa asiakkaan sairauden kuvaamiseen, silloin kun diagnoosi on lääkärin määrittämä, se on todennettavissa luotettavasta lähteestä kuten lääkärin lausunnosta ja sen kirjaaminen on välttämätöntä asiakkaan saaman palvelun kannalta.

 

Luokituksesta vastaa Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Luokituksen kansainväliset tekijänoikeudet kuuluvat WHO:lle ja kansallisen julkaisun THL:lle. (THL 2002-2015.)

 

Suurimmat vaarat medikalisaation eli lääketieteellistymisen ja muiden erilaisten haitallisten ilmiöiden vahvistuessa yhteiskunnassamme ovat:

1. Normaaleja ja aikaisemmin jopa terveiksi miellettyjä tunteita, (esimerkiksi omaisen/lemmikkieläimen kuolemaan vasteena koettu suru) ajatuksia, mielipiteitä erilaisia maailmankuvia diagnosoidaan psykiatriseksi häiriötilaksi/sairaudeksi ja tämänkaltaisia tiloja aletaan hoitamaan yhä enemmän masennus, psykoosi ym. lääkkeillä

2. Kroonisia sairaustiloja ylläpidetään lääkkeillä

3. Sairauksia ja lääkkeiden puskuroimia liitännäissairauksia tuotetaan yhä lisää lääkkeillä

4. Näiden tuomia oireita yritetään lievittää yhä useimmilla yhtäaikaisilla coctail-lääkehoidoilla

5. Elämäntapasairauksia, kuten lihavuutta, kakkostyypin diabetesta, suolisto-ongelmia ja masentuneisuutta hoidetaan yhä enemmän lääkkeillä

6. Medikalisaatio ottaa vallan yli perus- ja ihmisoikeuksien (?)

7. Väestön manipulaation lisääntyminen, oman ajattelun vähentyminen. Muun muassa joukkotiedotusvälineiden (ja viranomaistahon suorittaman) epäeettisen mainonnan, rikollisten toimintamallien, haitallisen piilomainonnan ja väestön suoranaisen pelottelun kautta. Saada myös tekemään jotain tarkoitushakuisesti tuotetussa pelkotilassa, joka toimii hyvin (heikon itsetunnon ja tiedon omaavien sekä intuitiota käyttämättömien) ihmisten hallitsemiseksi. 

 

Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaanhoito Suomessa

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tahdosta_riippumaton_psykiatrinen_sairaalahoito_Suomessa

 

Terveyden – ja Hyvinvoinnin laitos THL

 

* Selviääkö THL:n rokoteasiantuntijoiden virallinen kanta mitä rokoteohjelmien kyseenalaistajiin tulee

  Fingerborista, jossa viitataan pakkohoitoon?

 

THL:n rokotusohjelman johtaja: ”Lue Fingerborista meidän kanta”.

http://rikureinikka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/170524-thln-rokotusohjelman-johtaja-lue-fingerborista-meidan-virallinen-kanta&#8217

 

Tässä on Fingerbori sarjakuva, mitä tästä tulisi päätellä?

http://www.hs.fi/fingerpori/s1305836982717?ref=tw-share

 

Onko rokoteasiantuntijoiden toiminnan tavoitteena mielipiteitään esiin tuovien kansalaisten, lasten vanhempien, terveydenhuollossa toimivien henkilöiden toimittaminen pakkohoitoon, mikäli he ottavat kantaa tai kyseenalaistavat esimerkiksi lastenrokoteohjelmaa?

 

Tämänkaltainen terveydenhuollossa toimivien viranomaisten asioiden asettelun viitekehys on erittäin epäasiallista, jota toimintamallia ilmeisesti käytännössä harjoitetaan?

 

Kafkamaisuutta…

 

* Tulisiko eduskunnan oikeusasiamiehen, joka valvoo perus – ja ihmisoikeuksien toteutumista omasta aloitteestaan

   tämänkaltaiset lausunnot tutkia? 

 

* Miten tämänlaiset perus- ja ihmisoikeuksien vastaiset puheet ja toimintamallit saadaan muuttumaan?

 

Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitos THL on kerännyt suomalaisten terveyskeskuskäynneistä potilastietoja rekistereihinsä perustuslain vastaisesti. Arkaluontoisten tietojen kerääminen ja käsittely on pohjautunut vanhentuneeseen lainsäädäntöön, joka ei täytä perustuslain vaatimuksia. (Suomen kuvalehti 2014.) Tämäkin vielä.

 

* Tulisiko Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitoksen toimintamallit ja puheet tarkastaa kiireellä? 

* Tulisiko asettaa täysin puolueeton tutkimusryhmä tutkimaan THL:n aikaansaannoksia, sopimuksia ja sitoumuksia?

 

Terapeutti Jouni Jämsä ottaa kantaa THL:n toimintaan:

HTTP://WWW.JOUNIJAMSA.FI/VALVOVAT-VIRASTOT/

 

Lähteet

Duodecim 2006. Pakkohoito: milloin ja miten?

HTTP://WWW.DUODECIMLEHTI.FI/WEB/GUEST/HAKU;JSESSIONID=B7F99308F9109DA91C1985971EE8D1CE?P_P_ID=ARTICLE_WAR_DL6_ARTICLEPORTLET&P_P_LIFECYCLE=0&_ARTICLE_WAR_DL6_ARTICLEPORTLET_P_FROMPAGE=UUSINNUMERO&_ARTICLE_WAR_DL6_ARTICLEPORTLET_VIEWTYPE=VIEWARTICLE&_ARTICLE_WAR_DL6_ARTICLEPORTLET_TUNNUS=DUO96004

Gøtzsche P. 2016. Tappava Psykiatria ja lääkinnän harha. Sitruuna kustannus.

Hietala E, – Lindholm L, – Heino J, – Salonen K, & Kampman O. 2015. M1-lähetteen kirjoittaminen vaatii tarkkoja perusteluja. Suomen Lääkärilehti 24/2015.

HS 2015. Professori: yliluonnolliset kokemukset eivät ole mielisairautta tai hörhöyttä. Helsingin Sanomat 18.06.2015

HS 2014. Esitys mielenterveyslaiksi vaarantaa perusoikeuksia. Helsingin Sanomat 8.2.2014.

Ihmisoikeuskeskus 2015. Ajankohtaista perus- ja ihmisoikeuksista – ihmisoikeuskeskuksen kotimaan katsaus

http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/2501300/Ihmisoikeuskeskuksen+kotimaan+katsaus+1_2015.pdf

Koivisto I. 2014. Johdatus hyvään hallintoon. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja.

Koponen A. 1998. Nykytilanteen taustaa. Teoksessa: Täydentävät vaihtoehdot terveydenhoidossa. Opas ja käsikirja (toim.). Saana Saarinen. Edita. Helsinki.

L 1325/2014 Yhdenvertaisuuslaki.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Lastensuojelun keskusliitto 2014. Lasten säilöönotto loukkaa vakavasti lasten oikeuksia.

https://www.lskl.fi/kategoria/teemat/lapsen-oikeudet/sivu/4/

Lohtaja K. 2015. Kokemuksia psykiatrisesta hoitotyöstä- hoidolla on myös vaaransa ja hintansa. Ultra-lehti 10/2015.

Lääkärin etiikka 2000. Suomen lääkäriliitto 4.painos.

Näreaho L. 2015. Mystinen kuolemanrajakokemus. Haastattelu.

http://areena.yle.fi/1-2999258

Rautiainen P. 2015. Ihmisoikeuksien toteuttaminen ja talouspolitiikka 22.09.2015 perustuslakiblogi.

https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/09/22/ihmisoikeuksien-toteuttaminen-ja-talouspolitiikka/

Saari S. 2007. Kuin salama kirkkaalta taivaalta, kriisit  ja niistä selvityminen. Otava. Helsinki.

Suomen Kuvalehti 2014. Hämärä operaatio: Miljoonia arkaluontoisia terveystietoja kerättiin laittomasti.http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/salainen-operaatio-miljoonia-arkaluontoisia-terveystietoja-kerattiin-laittomasti/

Suokas-Cunliffe A. 2006. Lapsuuden kompleksisen traumatisoitumisen seuraukset aikuisuudessa. Yleislääkäri. Numero 6/2006, vsk 21.

https://asiakas.kotisivukone.com/files/ttkeskus.palvelee.fi/tiedostot/suokascunliffe_2.pdf

Suomen Lääkärilehti 2015. M1-lähetteen kirjoittaminen vaatii tarkkoja perusteluja.

http://www.laakarilehti.fi/files/nostot/nosto24_3.pdf

THL 2002-2015. Kela Kansallinen koodistopalvelu.

http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=23&versionKey=58

Voutilainen P. 2015. Koulutus vuoden 2016 alussa voimaan tulevista lastensuojelulain muutoksista 11/2015. Sosiaali- ja terveysministeriö

Wikidpedia 2015. DSM

https://fi.wikipedia.org/wiki/DSM